Luật Thi Đấu Bida Pool 15 bi

* LUẬT THI ĐẤU BIDA POOL 15 BI (XOAY VÒNG)

Điều 78: Mục tiêu của trận đấu
Nội dung Pool 15 bi xoay vòng được đánh số từ 1 đến 15 và bi cái. Trong mỗi cú đánh bi cái phải chạm bi mục tiêu có đánh số nhỏ nhất trên bàn, nhưng bi vào lỗ không cần phải theo thứ tự trên

Bất cứ bi mục tiêu nào được đưa vào lỗ bởi 1 cú đánh hợp lệ đều được tính.
Nếu một đấu thủ đánh bi mục tiêu vào lỗ một cách hợp lệ, đấu thủ đó sẽ thực hiện cú đánh khác và tiếp tục cho tới khi đánh trượt, phạm lỗi hay thắng ván đấu khi đạt được 61 điểm (hoặc hơn nữa)
Sau cú đánh trượt của đấu thủ đi trước, đấu thủ tiếp theo phải bắt đầu lượt cơ của mình từ vị trí các bi để lại trên bàn. Nhưng sau bất cứ lỗi nào của đấu thủ đi trước thì có quyền chọn:
- Tiếp tục đánh với vị trí các bi do đấu thủ trước để lại
- Đặt bi có chỉ số nhỏ nhất tại điểm cuối bàn và bắt đầu lượt cơ của mình với bi cái trong tay và ở sau lằn ngang đầu bàn
Đấu thủ không cần phải gọi bất cứ cú đánh nào. Một trận đấu được kết thúc khi một đấu thủ thắng đủ số ván theo quy định

Điều 79: Ghi điểm
Mỗi bi mục tiêu được đưa vào lỗ hợp lệ được tính điểm như giá trị của bi mục tiêu đó. Ván đấu kết thúc khi một đấu thủ đạt được 61 điểm (hoặc hơn nữa). Nếu cả hai đấu thủ đều đạt được 60 điểm sau khi tất cả 15 bi mục tiêu đã vào lỗ thì Việt Nam đầu đó được xem như là hoà và sẽ tiến hành đánh lại, đấu thủ đánh bi mục tiêu cuối cùng để gỡ hoà sẽ khai cuộc ở ván đánh lại

Điều 80: Xếp bi
15 bi mục tiêu được xếp trong khuôn tam giác với bi số 1 nằm ở đỉnh của tam giác trên điểm cuối bàn và các bi mục tiêu khác dược xếp thứ tự (như hình bên) ván đầu sẽ bắt đầu với bi cái trong tay sau lằn ngang đầu bàn

Điều 81: Cú đánh khai cuộc hợp lệ
Đấu thủ khai cuộc phải đánh bi cái chạm bi số 1 đầu tiên và cú khai cuộc hợp lệ khi: đưa được bi vào lỗ có ít nhất 4 bi mục tiêu khác chạm băng
Nếu bi cái vào lỗ hoặc rơi khỏi bàn hay không đạt được những yêu cầu trên thì xem như là phạm lỗi và đấu thủ tiếp theo có bi ái trong tay sau lằn ngang đầu bàn (xem Điều 87)
Trong cú đánh khai cuộc, nếu bi mục tiêu rơi khỏi bàn, đó là lỗi và đấu thủ tiếp theo sẽ được chọn như Điều 8 và tất cả bi mục tiêu phải được đặt lại

Điều 82:Tiến trình của ván đấu
Đấu thủ đưa vào lỗ một hoặc hơn nữa bi mục tiêu trong cú đánh khai cuộc hợp lệ thì tiếp tục đánh cho tới khi đánh trượt, phạm lỗi hay thắng ván
Nếu đấu thủ đánh trượt hay phạm lỗi thi đấu thủ tiếp theo sẽ bắt đầu lượt cơ của mình và tiếp tục đánh cho tới khi đánh trượt, phạm lỗi hay thắng ván
Ván đấu kết thúc khi 1 đấu thủ đạt được 61 điểm hay hơn nữa hoặc bị truất quyền thi đấu do vi phạm lỗi nặng

Điều 83: Chạm bi mục tiêu không đúng luật
Nếu bi mục tiêu đầu tiên mà bi cái tiếp xúc không phải là bi có chỉ số nhỏ nhất trên bàn thì đó là phạm lỗi

Điều 84: Bi không chạm băng
Sau khi bi cái chạm bi mục tiêu mà không có bi mục tiêu vào lỗ hay không làm cho bi cái hoặc bất kỳ bi mục tiêu nào chạm băng thì đó là phạm lỗi

Điều 85: Phạm lỗi
Khi đấu thủ phạm lỗi thì sẽ bị mất lượt cơ của mình, tất cả bi mục tiêu vào lỗ trong cú đánh phạm lỗi đều được đặt lại và điểm đó không được tính. Đấu thủ tiếp theo có quyền chọn giữa:
- Tiếp tục ván đấu với các vị trí bi do đấu thủ trước để lại
- Bắt đầu đánh với bi cái trong tay sau lằn ngang đầu ban và bi mục tiêu ở bị trí cũ
- Đặt bi mục tiêu chính (xem Điều 86)

Điều 86: Đặt bi mục tiêu chính
Khi đấu thủ chọn “đặt bi mục tiêu chính” thì:
- Dời bi mục tiêu (có chỉ số nhỏ nhất trên bàn) về điểm cuối bàn và bắt đầu đánh với bi cái trong tay sau lằn ngang đầu bàn
- Khi có một hay nhiều bi nằm ở gần điểu cuối bàn hay trên đường lằn dọc cản trở việc đặt bi mục tiêu, thì bi mục tiêu sẽ được đặt tại 1 điểm trên đường lăn dọc gần nhất với điểm cuối bàn mà không có bất cứ sự di chuyển bi làm cản trở nào
- Bi mục tiêu được đặt phải dính vào bi làm cản trở

Điều 87: Bi cái vào lỗ hay rơi khỏi bàn
Nếu đấu thủ làm bi cái vào lỗ hay rơi khỏi bàn thì đó là phạm lỗi và đấu thủ tiếp theo sẽ được chọn giữa:
- Nếu bi mục tiêu chính nằm bên ngoài lằn ngang đầu bàn thì đấu thủ có thể đánh bi mục tiêu đó với bi cái trong tay sau lằn ngang đầu bàn, không bi nào di chuyển vị trí
- Đặt bi mục tiêu chính (Điều 86). Nếu bi mục tiêu chính nằm trong lằn ngang đầu bàn thì đấu thủ không có cách chọn nào ngoài bi mục tiêu đó được rời về điểm cuối bàn

Điều 88: Phạm lỗi khi đánh bi nhảy hay đi vòng
Trong một trận đáu không có trọng tài, trong khi đấu thủ cố gắng đánh bi cái nhảy hay đi vòng qua bi làm cản trở (không phải bi mục tiêu chính) mà làm cho bi này di chuyển, nhúc nhích (do tay, cơ, cầu nối) đều bị coi là phạm lỗi

Điều 89: Bi mục tiêu rơi khỏi bàn hay vào lỗ trong cú đánh phạm lỗi
Đó là một cú đánh phạm lỗi và tất cả đều được đặt lại
Nếu bi mục tiêu rơi khỏi bàn hay vào lỗ trong cú đánh phạm lỗi là bi mục tiêu chính thì sẽ được đặt tại điểm cuối bàn (như Điều 86) và đấu thủ tiếp theo sẽ được chọn giữa:
- Đồng ý bi cái giữ nguyên vị trí
- Bi cái trong tay sau lằn ngang đầu bàn
Các bi mục tiêu khác được đặt theo Điều 91

Điều 90: Bi mục tiêu vào lỗ không hợp lệ
Tất cả sẽ được đặt lại, với bi mục tiêu chính được đạt như Điều 86 và các bi mục tiêu khác được đặt như Điều 91

Điều 91: Đặt nhiều bi mục tiêu
Tất cả bi mục tiêu được đưa vào lỗ không hợp lệ hay rơi khỏi bàn (không phải bi mục tiêu chính) phải đặt lại theo lằn dọc cuối bàn theo những quy định sau:
- Bi mục tiêu được đặt trên lằn dọc cuối bàn theo thứ tự từ nhỏ tới lớn và hướng về điểm cuối bàn (bi có chỉ số nhỏ nhất nằm sát băng ngang cuối bàn)
- Nếu không đủ chỗ trên lằn dọc cuối bàn (từ băng cuối đến điểm cuối bàn) cho việc đặt bi, thì bi mục tiêu sẽ được dời lên trên đường kéo dài của lằn dọc cuối bàn (từ điểm cuối bàn đến điểm giữa bàn) và vẫn phải theo quy định từ nhỏ đến lớn

Điều 92: Phạm lỗi 4 lần liên tục
Nếu đấu thủ phạm 4 lỗi liên tục trong 4 lượt cơ thì sẽ bị xử thua ván đó (bốn lỗi phải xảy ra trong 1 ván). Lời cảnh báo của trọng tài được đưa ra giữa lần phạm lỗi thứ 3 và thứ 4

Điều 93: Đánh từ phía sau lằn ngang đầu bàn
Khi đấu thủ có bi cái trong tay sau lằn ngang đầu bàn ”Kitchen” được giới hạn giữa lằn ngang đầu bàn và băng ngang cuối bàn thì đấu thủ đó phải đưa bi cái tới một điểm nằm ngoài “Kitchen” trước khi tiếp xúc với băng hay bị mục tiêu. Nếu không đủ những yếu tố trên thì bi xem như phạm lỗi
Chú ý: Nếu bi mục tiêu nằm ngay trên hoặc bên ngoài “Kitchen” mà lại quá gần với bi cái, làm cho bi cái tiếp xúc bi đó trước khi ra khỏi khu “Kitchen” thì bi đó có thể được xem như hợp lệ
Với bi cái trong tay sau lằn ngang đầu bàn, đấu thủ cố gắng đánh một cú hợp lệ nhưng bi cái vô tình chạm bi nằm ở sau lằn ngang đầu bàn mà bi cái vẫn vượt qua lằn ngang, đó xem như là phạm lỗi
Với bi cái trong tay sau lằn ngang đầu bàn, đấu thủ làm bi cái vô tình chạm bi nằm ở sau lằn ngang đầu bàn mà bi cái không vượt qua lằn ngang, thì luật sẽ được áp dụng như sau:
- Đó là lỗi và đáu thủ tiếp theo có bi cái trong tay hoặc
- Xếp lại các bi đó về vị trí cũ và yêu cầu đấu thủ phạm lỗi đánh lại
Nếu đấu thủ ở tình huống này nhiều lần, cố tình làm bi cái chạm bi mục tiêu sau lằn ngang đầu bàn thì đó được xem như là phản tinh thần thể thao

Điều 94: Chấm dứt ván đấu
Một ván đấu bắt đầu ngay sau khi bi cái vượt qua lằn ngang đầu bàn trong cú đánh khai cuộc. Bi số 1 phải được chạm đầu tiên và hợp lệ trong cú đánh khai cuộc. Ván đấu kết thúc khi một đấu thủ đạt được 61 điểm hay hơn nữa hoặc khi đấu thủ bị truất quyền thi đấu do vi phạm lỗi

NHỮNG ĐIỂM CHÚ Ý KHI PHẠM LỖI TRONG 15 BI XOAY VÒNG
1. Bi cái lỗi hoặc rơi khỏi bàn
- Bi cái buộc phải ở trong khu “Kitchen” và chọn
- Bi mục tiêu giữ nguyên vị trí hay
- Bi mục tiêu được đặt tại điểm cuối bàn
Khi bi mục tiêu chính nằm trong khu “Kitchen” thì buộc phải đặt tại điểm cuối bàn.
2. Khi bi mục tiêu được đưa vào lỗ bởi cú đánh lỗi, hoặc rơi khỏi bàn
- Bi mục tiêu buộc phải đặt tại điểm cuối bàn và chọn
- Bi cái giữ nguyên vị trí hay
- Bi cái ở trong khu “Kitchen”
3. Trường hợp phạm lỗi khi bi cái không chạm bi mục tiêu chính trước thì chọn
- Tất cả bi giữ nguyên vị trí hay
- Bi cái ở khu “Kitchen”, bi mục tiêu giữ nguyên vị trí hay được đặt tại điểm cuối bàn
- Nếu chọn bi mục tiêu đặt tại điểm cuối bàn, thì bi cái buộc phải ở khu”Kitchen”.
4. Một bi mục tiêu được đặt tại điểm cuối bàn phải là bi mục tiêu chính
- Bi có chỉ số nhỏ nhất trên bàn, tất cả những bi mục tiêu khác phải đặt ở điểm giữa băng cuối và trên lằn dọc cuối bàn

Danh sách so sánh